Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:20:06
bod č. 12. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Volný čas
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1544/ZM1418/24          .....             31
1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí z výběrového řízení pro 
nesplnění formálních náležitostí

1544/ZM1418/24          .....             31
2) si vyhrazuje
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 ve výši do 
50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 
materiálu

1544/ZM1418/24          .....             31
3) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 
příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu a o uzavření smluv o 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

1544/ZM1418/24          .....             31
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105  o 1.515 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105 o  50 tis. Kč
§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105           o  80 tis. Kč
§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105           o 350 tis. Kč
§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105           o 355 tis. Kč
§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105 o  60 tis. Kč
§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105           o 620 tis. Kč

1544/ZM1418/24          .....             31
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
4) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro