Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:18:50
bod č. 40. - Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. dle přílohy č. 1 a č. 2 a investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1543/ZM1418/24          .....             30
1) schvaluje
a) realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. (dle 
přílohy č. 1 a č. 2) a to:

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance 
v budově H3

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu 
ORL III

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci 
pavilonu E2

b) realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města 
Ostravy (dle přílohy č. 3) a to:

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a 
oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad 
oddělení zásobování

- Energetické úspory MNO - Lékařská 
pohotovostní služba a autodílny MNO

- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení 
metabolické JIP a nové chráněné 
únikové cesty v pavilonu H1 a H2

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y

- Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO

c) financování akcí dle bodu a) a bodu b) tohoto 
usnesení z Fondu pro rozvoj městské nemocnice Ostrava.

1543/ZM1418/24          .....             30
2) schvaluje
a) Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava 
poskytnutí:

- investičního příspěvku v celkové výši 
14.466 tis. Kč z toho na realizaci akcí takto:

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance 
v budově H3 ve výši 7.312 tis. Kč

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu 
ORL III ve výši 2.733 tis. Kč

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS ve výši 3.816 
tis. Kč

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci 
pavilonu E2 ve výši 605 tis. Kč

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 
předloženého materiálu

- účelového neinvestičního příspěvku v 
celkové výši 1.844 tis. Kč z toho na realizaci akcí 
takto:

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance 
v budově H3 ve výši 997 tis. Kč

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS ve výši 847 tis.Kč

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

b) převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové 
výši 75.955 tis. Kč na realizaci akcí takto:

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a 
oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu
MNO ve výši 12.820 tis. Kč (ORG 6208)

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad 
oddělení zásobování ve výši 12.500 
tis. Kč (ORG 6209)

- Energetické úspory MNO - Lékařská 
pohotovostní služba a autodílny MNO ve výši 26.000 
tis. Kč (ORG 6210)

- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení 
metabolické JIP a nové chráněné 
únikové cesty v pavilonu H1 a H2 ve výši 
19.726 tis. Kč (ORG 6211)

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y ve výši 4.038 tis. Kč 
(ORG 6212)

- Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO 
ve výši 871 tis. Kč (ORG 6207)

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého 
materiálu

1543/ZM1418/24          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO
- na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170  o 92.265 tis. Kč

- zvýší
- investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím
- na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170 o 14.466 tis. Kč

- zvýší
- neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím
- na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170 o 1.844 tis. Kč

- zvýší
- kapitálové výdaje odboru investičního
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6208, ORJ 230 o 12.820 tis. Kč
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6209, ORJ 230 o 12.500 tis. Kč
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6210, ORJ 230 o 26.000 tis. Kč
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6211, ORJ 230 o 19.726 tis. Kč
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6212, ORJ 230 o  4.038 tis. Kč
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6207, ORJ 230 o   871 tis. Kč

1543/ZM1418/24          .....             30
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:

- zvýšení investičního příspěvku       
                            o 14.466 tis. Kč
- zvýšení účelového neinvestičního 
příspěvku              o 1.844 tis. Kč

1543/ZM1418/24          .....             30
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto 
usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro