Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:13:10
bod č. 8. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblasti rodinná politika
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1537/ZM1418/24          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti rodinná politika na rok 2017 dle

přílohy č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 
2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 4 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

1537/ZM1418/24          .....             30
2) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti rodinná politika na rok 2017 dle

přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům

uvedeny v téže příloze

1537/ZM1418/24          .....             30
3) schvaluje
finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové 
výši 33.000 Kč

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro 
řešení mimořádných okolností

v oblasti rodinná politika v průběhu roku 2017

1537/ZM1418/24          .....             30
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í
  běžné výdaje
  na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180              
    o    467 tis. Kč

- z v y š u j í
  neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím
na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180   o  352 tis. Kč
             pol. 5221, ÚZ 7315, ORJ 180   o   43 tis. Kč
             pol. 5212, ÚZ 7315, ORJ 180   o   18 tis. Kč
             pol. 5223, ÚZ 7315, ORJ 180   o   54 tis. Kč 

1537/ZM1418/24          .....             30
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
4) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro