Výsledky hlasování na zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.1.2017 49 45
(Pozn: Testovací hlasování)
2 0b. - Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.1.2017 49 49
(Pozn: Schválení upraveného programu)
3 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.1.2017 49 49
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
4 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva města 49 47
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 50
6 3. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 4. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za rok 2016 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 5. - Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 6. - Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava 51 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 21. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 22. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2017 51 38
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
12 23. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 24. - Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 7. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
15 8. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "750. výročí první písemné zmínky o městě" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
16 25. - Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové dotace, o rozšíření účelu použití, o prodloužení doby použití a finančního vypořádání dotace 50 35
(Pozn: Předkládají: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
17 9. - Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění předkupního práva k akciím obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 50 42
(Pozn: Návrh o předřazení materiálu)
18 35. - Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 50 35
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
19 9. - Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění předkupního práva k akciím obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 50 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
20 10. - Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka nemovité věci v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
21 11. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
22 12. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřené MOb 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
23 13. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
24 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
25 26. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
26 27. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ul. Koblovská x Hlučínská), v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. U Splavu), obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
27 28. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 29. - Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh nabýt nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a uzavřít darovací smlouvu 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 30. - Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 31. - Návrh na vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 32. - Informace týkající se naplnění povinností kupujícího ve vztahu ke stavbě „Polyfunkčního objektu RED HOUSE v Moravské Ostravě" 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 36. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 15. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2504/2015/OI/ZFUN ze dne 19.10.2015 na realizaci stavby "Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků" 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
34 16. - Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
35 17. - Informace o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
36 18. - Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017", včetně vyhlášení výběrového řízení 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
37 33. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
38 34. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 "Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě" 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
39 19. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2016 49 44
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)
40 20. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2016 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, předseda Finančního výboru)