Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 13:28:18
bod č. 31. - Návrh na vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1510/ZM1418/23          .....             32
1) rozhodlo
vložit níže uvedený majetek statutárního města 
Ostravy do základního kapitálu společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r 
.o., se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 
25385691, formou nepeněžitého vkladu, a to věci nemovité - 
pozemky:

p. p. č. 460/16 sportoviště a rekreační plocha
p. p. č. 1534 ostatní plocha, jiná plocha
p. p. č. 1563 ostatní plocha, jiná plocha

vše včetně trvalých porostů

a část pozemku, který je dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemků č. 1987-248/2016 ze dne 25.08.2016 označen jako 
pozemek p. p. č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 61.565 m2, vzniklý z pozemku p. p. č. 460/1 ostatní 
plocha, manipulační plocha, a to včetně části komunikace, 
trvalých porostů a plotu na tomto pozemku.

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem částkou 
33.941.000,- Kč.
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro