Zasedání č. 201701 - 23. zasedání zastupitelstva města Dne 25.01.2017 13:27:45
bod č. 30. - Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1509/ZM1418/23          .....             32
1) rozhodlo

prodat část pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 v 
k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
která je dle geometrického plánu č. 2116-148/2016 vyhotoveného pro k.ú. Krásné 
Pole označená jako nový pozemek parc.č. 1939/11, ost. plocha, jiná plocha, 
nesvěřeno městskému obvodu
do společného jmění manželů XXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX a XXXXXX 
XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu ve výši 19.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

1509/ZM1418/23          .....             32
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 1105/1 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro