Výsledky hlasování na zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.12.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2016 47 47
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2016 47 47
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města 47 47
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 48 48
5 3. - Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2016 k financování výdajů v roce 2017 48 47
(Pozn: Předkládá: Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
6 4. - Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017 48 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
7 5. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 50 21
(Pozn: hlasování o návrhu č. 2 Ing. Jurošky, Ph.D. - navýšení položky veřejné dopravy)
8 5. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 50 20
(Pozn: hlasování o návrhu č. 1 Ing. Jurošky, Ph.D. - navýšení položky MHD o 22 mil Kč)
9 5. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 50 20
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Šebesty)
10 5. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 50 19
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Palyzy)
11 5. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 50 32
(Pozn: hlasování o původním návrhu usnesení)
12 0e. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 50 41
(Pozn: Udělení slova)
13 6. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 1827/2016/KP společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 7. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 8. - Podnět občana statutárního města Ostravy 49 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 10. - Návrh změny stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 49 30
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 11. - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektům "Tramvajová zastávka Karolina, Nová ul. Porážková I - realizace a Prodloužená ul. Porážková" 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 12. - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2017) 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 39. - Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 63. - Navržení člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 40. - Návrh na schválení dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 41. - Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a způsobem jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017. 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 42. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0624/2016/KVA 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
25 13. - Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení 49 17
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Macháčka)
26 13. - Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení 49 30
27 14. - Schválení Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání, přílohy Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 49 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
28 15. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
29 43. - Obecně závazná vyhláška č.../2016 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
30 44. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech Figure Skating s.r.o. na oficiální FAN zónu v rámci ME v krasobruslení 2017 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
31 64. - Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z.s., o změnu termínu použití a termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté účelové investiční dotace 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
32 16. - Návrh uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 17. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 18. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 19. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 20. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 23. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. Zborovská v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemek ul. Muglinovská v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. Valchařská v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 24. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 25. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 26. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 49 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 27. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa" 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 28. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava v rámci stavby "Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá-II. etapa" 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 29. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 23/22, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 30. - Návrh na neuznání vydržení vlastnického práva k pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 31. - Návrh na předání k hospodaření movitých věcí dodatkem č. 2 ke zřizovací listině právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvková organizace 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 45. - Návrh na svěření věci movité městskému obvodu Radvanice a Bartovice 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 46. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova) 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 47. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole" 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 48. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ul. Fričova), a návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 49. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 50. - Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v rámci stavby "Ostravské muzeum městské hromadné dopravy" 49 37
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 51. - Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 49 17
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Palyzy)
55 51. - Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 49 29
56 52. - Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 53. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 54. - Návrh prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská), obec Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 55. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 49 17
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky na stažení materiálu)
60 55. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 49 28
61 56. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 49 39
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 57. - Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 58. - Návrh na záměr vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 59. - Návrh schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 32. - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
66 33. - Ukončení pořizování změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
67 34. - Informace o průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
68 60. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby "Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru SSZ" 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
69 61. - Záměr na vyhlášení architektonické soutěže na lávku přes řeku Ostravici 49 33
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
70 35. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města 49 13
(Pozn: hlasování o návrhu pana Štolby)
71 35. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města 49 31
72 36. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 49 14
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Šebesty)
73 36. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 49 33
74 37. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 17 49 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
75 62. - Rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů pro městské obvody 49 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
76 38. - Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení historického Mikulášského vlaku 49 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)