Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:23:51
bod č. 26. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1452/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci, a to pozemky včetně součástí:

- parc.č. 3111
- parc.č. 3112
- parc.č. 3114
- parc.č. 3115 včetně žumpy
- parc.č. 3116, jehož součástí je stavba č.p. 798, jiná 
st., stavba garáže, nezapsaná v katastru nemovitostí, 
plochy se zpevněným povrchem

a dále

- přípojku vody a přípojku elektra na pozemku parc.č. 3116
- oplocení včetně dvou vrat na pozemcích parc.č. 3111, parc.č. 
3112, parc.č. 3114, parc.č. 3115 a parc.č. 3116

vše k.ú. Radvanice, obec Ostrava

od vlastníka Elektroodbyt - Ostrava, s.r.o., IČO 607 75 017, 
sídlo Šmídova 798/24, Radvanice, 716 00 Ostrava, za 
sjednanou kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

1452/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

1452/ZM1418/22          .....             32
3) rozhodlo
označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 35 Proti: 3 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Proti
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Proti Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro