Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:14:02
bod č. 24. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1450/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 587/2, o výměře 30 m2, k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2034-55/2016 označena jako pozemek 
p.p.č. 587/9, od podílových spoluvlastníků:
- XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- XXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou 13.320,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, 
že dojde k výmazu zástavního práva smluvního (věřitel XXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX)

1450/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, 
uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

1450/ZM1418/22          .....             32
3) rozhodlo
označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro