Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 14:10:06
bod č. 18. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1444/ZM1418/22          .....             32
1) rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to:
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice

- parc.č. 362
- parc.č. 363
- parc.č. 388/1
- parc.č. 388/2
- parc.č. 1882
- parc.č. 1883
- parc.č. 1962/1
- parc.č. 1962/2

za pozemky ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 
143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

- parc.č.790/1
- parc.č. 1056/1
- parc.č. 1056/2
- parc.č. 1056/3
- parc.č. 1056/4
- parc.č. 1056/5
- parc.č. 1104/1
- parc.č. 1104/4
- parc.č. 2076/3

s tím, že statutární město Ostrava uhradí 
společnosti Asental Land, s.r.o. rozdíl mezi obvyklými cenami 
předmětů směny ve výši 892.700,- Kč

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu za podmínky, že současně s uzavřením 
uvedené směnné smlouvy bude se společností Asental Land, 
s.r.o. uzavřena i smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu

1444/ZM1418/22          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky, a to:

- parc.č. 790/1
- parc.č. 1056/1
- parc.č. 1056/2
- parc.č. 1056/3
- parc.č. 1056/4
- parc.č. 1056/5
- parc.č. 1104/1
- parc.č. 1104/4
- parc.č. 2076/3

vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že tyto pozemky statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví

1444/ZM1418/22          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemky, a to:

- parc.č. 790/1
- parc.č. 1056/1
- parc.č. 1056/2
- parc.č. 1056/3
- parc.č. 1056/4
- parc.č. 1056/5
- parc.č. 1104/1
- parc.č. 1104/4
- parc.č. 2076/3

vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že tyto pozemky statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro