Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 13:29:52
bod č. 44. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech Figure Skating s.r.o. na oficiální FAN zónu v rámci ME v krasobruslení 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1440/ZM1418/22          .....             46
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 500 tis. Kč Czech Figure Skating s.r.o., IČO: 04334434, se 
sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové 
Město, 110 00 Praha 1 na oficiální FAN zónu v rámci 
ME v krasobruslení 2017 dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi 
statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným v tomto 
bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

1440/ZM1418/22          .....             46
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

snižují běžné výdaje na ORJ 161
na §3419, po. 5169 o 500 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161
na §3419, pol. 5213 o 500 tis. Kč

1440/ZM1418/22          .....             46
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro