Zasedání č. 201610 - 22. zasedání zastupitelstva města Dne 14.12.2016 11:13:05
bod č. 5. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017
(Poznámka: hlasování o původním návrhu usnesení)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1423/ZM1418/22          .....             29
1) schvaluje
a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2017 v 
členění

- příjmy celkem po konsolidaci     7 093 739 tis.Kč

- financování                    903 477 
tis.Kč

- celkové zdroje po konsolidaci    7 997 216 tis.Kč

- běžné výdaje po konsolidaci     5 870 746 tis.Kč

- kapitálové výdaje        2 126 470 tis.Kč 

- výdaje celkem po konsolidaci     7 997 216 tis.Kč


b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody 
na rok 2017 v celkové výši 144 590 tis.Kč (+ převody 
nedočerpaných prostředků ve výši 21 329 tis.Kč) dle 
přílohy č. 9 předloženého materiálu a účelovou 
investiční dotaci pro městský obvod Petřkovice ve 
výši 17 000 tis.Kč a městský obvod Vítkovice ve 
výši 900 tis.Kč

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody 
na rok 2017 v celkové výši 745 244 tis.Kč dle 
přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro 
městské obvody na rok 2017 v celkové výši 100 000 
tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 33 795 
tis.Kč) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v 
rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 
statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2017 v 
celkové výši 277 040 tis.Kč dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu

e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na 
rok 2017 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f) rozpočtový výhled na roky 2018-2020 dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu

1423/ZM1418/22          .....             29
2) bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do 
investičního rozpočtu na rok 2017 dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do 
investičního rozpočtu na rok 2017 dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, 
běžných výdajů a kapitálových výdajů dle 
příloh č. 16, 17 a 18 předloženého materiálu

1423/ZM1418/22          .....             29
3) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 20 
předloženého materiálu

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem 
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 
předloženého materiálu

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dům kultury města 
Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, 
IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Janáčkův 
máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 
předloženého materiálu

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, 
IČO 25399471 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti DK POKLAD se 
sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle 
přílohy č. 27 předloženého materiálu

i) o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření 
dodatků ke smlouvám o poskytnutí víceletých 
neinvestiční dotací v oblasti protidrogové prevence 
společnosti Renarkon, o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 
1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25380443 dle 
přílohy č. 28 předloženého materiálu

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Vysoká 
škola báňská - Technická univerzita Ostrava se 
sídlem tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle 
přílohy č. 29 předloženého materiálu

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Česká republika - 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se 
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- 
Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 30 předloženého 
materiálu

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 31 
předloženého materiálu

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 32 
předloženého materiálu

n) o uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby se společností 
Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 
předloženého materiálu

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dopravní 
podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 34 předloženého 
materiálu

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Slezská diakonie 
se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, 
IČO 65468562 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Armáda 
spásy v České republice,z.s. se sídlem Petržílkova 
2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411 dle přílohy č. 36 
předloženého materiálu

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Armáda 
spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 
2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411 dle přílohy č. 37 
předloženého materiálu

t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Asociace TRIGON, 
o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 
27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se 
sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 
Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 39 
předloženého materiálu

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Obchodní 
akademie a Vyšší odborná škola 
sociální, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00602086 dle přílohy č. 40 
předloženého materiálu

w) o poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci 
významných top akcí v oblasti sportu příjemcům dle 
přílohy č. 41, a to ve výši dle uvedené 
přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o 
uzavření smluv o poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci dle přílohy č. 41 a dle přílohy č. 42 
předloženého materiálu

1423/ZM1418/22          .....             29
4) rozhodlo,
že technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů bez vlivu na 
závazné ukazatele a povinné hodnoty rozpočtu jsou v 
kompetenci rozpočtářů, provádějí se v souladu s 
jinými předpisy a metodickými pokyny nadřízených 
orgánů pro potřeby výkaznictví

1423/ZM1418/22          .....             29
5) svěřuje
radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 
schválení a provádění úprav 
závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím 
zřízeným zastupitelstvem města s výjimkou případů, 
kdy příslušné rozpočtové opatření 
předcházející úpravě těchto závazných 
ukazatelů je v souladu s článkem 10, odstavec 5 obecně 
závazné vyhlášky 14/2013 Statut města Ostravy 
vyhrazeno k projednání zastupitelstvu města 
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 32 Proti: 1 Zdržel se: 17 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 8)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro