Výsledky hlasování na zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 19.10.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2016 49 48
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Určení ověřovatelů zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19.10.2016 49 48
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města 49 49
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 49 47
5 3. - Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - informativní zpráva 49 43
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
6 4. - Podnět občana statutárního města Ostravy 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 33. - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostravou, Vysokou školou báňskou ­ Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 34. - Forenzní audit vybraných společností s majetkovou účastí města - vyjádření společností 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 35. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 51 37
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Macury, MBA - usnesení s úpravou)
11 36. - Území Karolina - návrh na částečné odstoupení od kupní smlouvy a návrh na koupi nemovitých věcí v území 51 50
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
12 6. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
13 7. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
14 37. - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku PANT, z.s. 51 32
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
15 8. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
16 9. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Českému atletickému svazu na uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 50 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
17 10. - Žádost Tělovýchovné jednoty SLOVAN OSTRAVA, z.s. o prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
18 38. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti sportu 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
19 39. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
20 40. - Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o navýšení provozní dotace na rok 2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné úpravy a dovybavení OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
21 41. - Závěrečná zpráva o konání Olympijského parku Ostrava 2016 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
22 42. - Žádost FC Vítkovice 1919, z.s., o změnu termínu předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti a rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
23 43. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. a Akademie FC Baník Ostrava z.s. 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
24 11. - Návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Nová Ves, městskému obvodu Vítkovice a městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
25 12. - Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
26 13. - Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
27 14. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu Hrabová 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 15. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 16. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 17. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek p.p.č. 677/2 městskému obvodu Ostrava-Jih 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 18. - Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. GANSA FINANCIAL s.r.o. 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 19. - Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 20. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 22. - Návrh prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 23. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 24. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 25. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 26. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 27. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený MOb Třebovice; Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený MOb Poruba 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 28. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1200/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 a návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 44. - Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. Poruba, obec Ostrava (areál "Nad Porubkou") 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 45. - Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k. ú. Poruba a návrh na uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k. ú. Poruba, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 46. - Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku a návrh svěřit pozemek v k. ú. Hrušov, obec Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 47. - Návrh na odejmutí městským obvodům nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 48. - Návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 3097 k.ú. Moravská Ostrava ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 49. - Návrh města vypůjčit a darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, realizované v rámci stavby "Prodloužená ul. Ruská" 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 50. - Návrh koupit a svěřit městskému obvodu Slezská Ostrava nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 51. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 52. - Návrh prodat část pozemku parc. č. 4425/5 ul. Martinovská, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 53. - Návrh na záměr města prodat části pozemků při ul. Vítězná, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 54. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava městskému obvodu Stará Bělá 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 29. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část" 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
54 30. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Kanalizace Folvarek II. etapa" 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
55 31. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbou "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
56 55. - Návrh na vyhlášení soutěže "O návrh revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě" 49 32
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
57 56. - Návrh na vyhlášení soutěže "O návrh revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě" 49 32
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
58 57. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
59 58. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
60 32. - Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2016 48 36
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
61 59. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 47 15
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Palyzy)
62 59. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 47 15
(Pozn: hlasování o návrhu klubu KSČM - pozměňovací návrh č. 2)
63 59. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 47 11
(Pozn: hlasování o návrhu klubu KSČM - pozměňovací návrh č. 1)
64 59. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 47 31
65 60. - Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města 47 42
(Pozn: hlasování o nevyhlášení přestávky)
66 60. - Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města 47 44
67 Of. - Dotazy, připomínky, podněty členů ZM a organizační záležitosti 47 42
(Pozn: Udělení slova)