Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:23:51
bod č. 19. - Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1346/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 1163/116, zast. plocha a nádvoří v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava

ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Zemědělský 
podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČO 13642090

za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
4.050,-Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

1346/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1163/116 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků,

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

1346/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1163/116 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

1346/ZM1418/20          .....             32
4) rozhodlo
nekoupit spoluvlastnické podíly a pozemky
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k pozemku 
parc.č. 2232/130, ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. 
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/11 k pozemku 
parc.č. 285, ost. plocha, ost. komunikace 
parc.č. 1981/6, ost. plocha, neplodná půda
parc.č. 1983/2, ost. plocha, neplodná půda,
vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava

parc.č. 1906/146, ost. plocha, silnice v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava
parc.č. 3110/1, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené
parc.č. 3110/2, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené  
parc.č. 3110/10, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené  
parc.č. 3110/36, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené  
parc.č. 3136/5, ost. plocha, ost. komunikace  
parc.č. 3141/2, trvalý travní porost  
parc.č. 3143/2, ost. plocha, neplodná půda 
parc.č. 3148/4, ost. plocha, ost. komunikace  
parc.č. 3148/7, ost. plocha, ost. komunikace  
parc.č. 4017, ost. plocha, neplodná půda,
vše k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

parc.č. 2155, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené  
parc.č. 2248, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené  
parc.č. 2261, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené  
parc.č. 2294/2, vodní plocha, zamokřená plocha  
parc.č. 2354, ost. plocha, ost. komunikace  
parc.č. 2355, ost. plocha, neplodná půda  
parc.č. 2359/3, ost. plocha, ost. komunikace  
parc.č. 2379/3, ost. plocha, ost. komunikace  
parc.č. 2381/1, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 
parc.č. 2381/2, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené  
parc.č. 2381/3, vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené  
parc.č. 2622, ost. plocha, neplodná půda  
parc.č. 2709/9, zast. plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava

parc.č. 3726, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha v 
k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov

vše ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má 
Zemědělský podnik Razová, státní podnik v 
likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČO 
13642090

1346/ZM1418/20          .....             32
5) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 242/1 o 
výměře 1060 m2 ani o výměře 1000 m2 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeno městskému obvodu Svinov, dle zákresů ve snímku, 
které jsou přílohou č. 5/3 a 5/4 tohoto materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro