Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:23:18
bod č. 18. - Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. GANSA FINANCIAL s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1345/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
o koupi vodovodního řadu PE D 90 délky 68,65 m a PE D 110 
délky 104,02 m tj. celkové délky 172,67 m, dle 
přílohy č 1A, č. 1B předloženého materiálu, 
uloženého v pozemcích v k.ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, a to:

- parc. č. 1523 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1526/1 - orná půda,
- parc. č. 10/9 - ostatní plocha, jiná plocha,

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

s

žadatelem – prodávajícím
GANSA FINANCIAL s.r.o.
se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČO: 285 93 197,

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1,- Kč vč. 
DPH

Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby 
"Výstavba inženýrských sítí, 
Nová Bělá".
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro