Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:22:14
bod č. 16. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1343/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a 
to:

část pozemku parc.č. 1519/4, o výměře 30 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 01930-8/2016 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1519/19

část pozemku parc.č. 1519/6, o výměře 40 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 01930-8/2016 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1519/20

část pozemku parc.č. 1525/1, o výměře 128 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1525/3

část pozemku parc.č. 1527, o výměře 28 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1527/3

část pozemku parc.č. 1535, o výměře 994 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1535/1

část pozemku parc.č. 1543, o výměře 991 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1543/1

od vlastníka:

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 277 69 143 za celkovou kupní cenu 614 500,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/5 
předloženého materiálu

1343/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, 
uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

1343/ZM1418/20          .....             32
3) rozhodlo
označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 
vzniklé pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro