Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:12:08
bod č. 40. - Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o navýšení provozní dotace na rok 2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné úpravy a dovybavení OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1334/ZM1418/20          .....             46
1) rozhodlo
o navýšení provozní dotace na rok 2016 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, 
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh o 2 950 000,- Kč na 68 317 
000,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové  dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid. č. 3190/2015/KSV s 
obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 
25911368 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

1334/ZM1418/20          .....             46
2) rozhodlo
o neposkytnutí účelové dotace  obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh na dovybavení a nezbytné 
úpravy OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu

1334/ZM1418/20          .....             46
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 2 950 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 2 950 tis. Kč

1334/ZM1418/20          .....             46
4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto 
usnesení 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro