Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 13:30:32
bod č. 37. - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku PANT, z.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1328/ZM1418/20          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava ve výši 500 tis. Kč, 
spolku PANT, z.s., se sídlem Nábřežní 1272/2a, 725 25 
Polanka nad Odrou, IČO 22667393, na částečné krytí 
nákladů spojených s úpravou nebytových prostorů na 
adrese Čs. legií 22, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeného v tomto bodě a přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

1328/ZM1418/20          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j e

rozpočtová rezerva na ORJ 120
na § 6409, pol. 5901            o 500 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3319, pol. 5222            o 500 tis. Kč

1328/ZM1418/20          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Odbor financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 32 Proti: 5 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 7)
Ing. Kamil Bednář : Proti Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro