Výsledky hlasování na zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.09.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.9.2016 51 46
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14.9.2016 51 51
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města 50 47
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 50
5 10. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 91. - Navržení člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 50 33
7 72. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 50 47
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Semeráka )
8 01. - Dotazy, připomínky a podněty občanů 50 9
(Pozn: hlasování o udělení slova panu Podloučkovi)
9 3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Letní školy architektury 2016 Ostrava!!! 50 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 4. - Nabídka starosty města Kryvyj Rih (Ukrajina) na uzavření partnerské smlouvy se statutárním městem Ostravou 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 5. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 6. - Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 7. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2016 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 8. - Dodatek č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro akci "300 bytových jednotek Ostrava jih II/1, bl. 2107 D-F" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 9. - Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 11. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených městem 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 74. - Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 93. - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem - projekt "B. j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava", evidenční číslo akce 117D514000505 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 94. - Návrh na změnu ve složení Finančního výboru zastupitelstva města 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 12. - Návrh dohody o prominutí dluhu - smluvní pokuty za prodlení s předáním díla 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
21 13. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 19 na zabezpečení projektu "Stop nudě na sídlišti 2016" s organizací Centrum volného času Směr, z.s. 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
22 14. - Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČO: 40613411 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 15. - Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v letech 2017-2019 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 76. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající E. O. na tisk publikace 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
25 77. - Návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
26 78. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
27 16. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace České hasičské sportovní federaci, o.s. na uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii dorostu a dospělých 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
28 17. - Žádost VK Ostrava, s.r.o. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0553/2016/ŠaS 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
29 18. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
30 80. - Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí mimořádné účelové dotace na realizaci projektu "INGENIUM-Centrum podpory nadání" 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
31 81. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly 50 25
(Pozn: hlasováno o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
32 81. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly 51 34
(Pozn: hlasování o původním návrhu usnesení)
33 95. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace CRAZY Production s.r.o. na vytvoření Fan Parku - Ostrava v rámci kvalifikačního utkání fotbalové reprezentace České republiky 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
34 75. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora, Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
35 19. - Návrh na svěření zdvižné plošiny městskému obvodu Ostrava - Jih 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 20. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 21. - Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 22. - Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k. ú. Dubina u Ostravy městskému obvodu Ostrava-Jih 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 23. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Ostrava-Jih a návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Vítkovice 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 24. - Návrh na odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 k.ú. Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 25. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a návrh neprodat pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 26. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č.3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 27. - Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 28. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1004/ZM1418/15 ze dne 23.3.2016 v bodě 4), návrh na záměr města prodat trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 29. - Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015; Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 30. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 51 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 31. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s. 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 32. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz, k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní příspěvkovou organizací ŘSD 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 33. - Návrh na souhlas s prohlášením formou notářského zápisu k nemovitým věcem v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 34. - Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FC Baník Ostrava, a.s. 50 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 35. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (areál Městské nemocnice Ostrava) 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 36. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 50 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 37. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 38. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 39. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 40. - Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na koupi jednotné kanalizace a vodovodních řadů v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, uzavření kupních smluv se spol. Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 50 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 41. - Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava 50 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 42. - Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Grmelova) a prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem), obec Ostrava 50 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 43. - Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 44. - Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 45. - Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 46. - Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 50 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 47. - Návrh na záměr města prodat pozemek svěřený MOb, návrh na záměr města darovat pozemek svěřený MOb do vlastnictví Povodí Odry, s.p. a návrh na záměr města neprodat pozemek svěřený MOb 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 48. - Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města nedarovat pozemky, návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 49. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
66 50. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
67 51. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz (ul. Fügnerova), návrh na využití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Spodní) 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
68 52. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
69 53. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
70 54. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 55. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
72 56. - Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
73 82. - Návrh na záměr města prodat objekt "TESKO barák" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
74 83. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava, CHARITĚ OSTRAVA 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
75 84. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
76 85. - Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem mezi statutárním městem Ostrava a společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
77 86. - Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava) 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
78 57. - "Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2". Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO 49 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
79 58. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 2. část" 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
80 59. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke stavbě "Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12" a "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa" v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
81 60. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
82 61. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" 48 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
83 62. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 48 29
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
84 63. - Zpráva o stavu pořizování územních studií dle "nového" Územního plánu Ostravy 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
85 64. - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic", poř. č. 17/2016 48 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
86 65. - Významná veřejná zakázka "Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken", poř. č. 196/2015 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
87 87. - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.", poř. č. 164/2016 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
88 88. - Významná veřejná zakázka "Areál ZOO - energie", poř. č. 144/2016 49 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
89 66. - Žádost Nadačního fondu V.O.D.A. - nápoj života o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Cool Water Point" 49 36
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
90 67. - Informace o přijatém usnesení rady města ve věci stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 105/16 "Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny lokality Laguny Ostramo" 49 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
91 68. - Žádosti o poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy Slezského souboru Heleny Salichové na realizaci projektu "Environmentální program 13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč" a Tomáše Robenka na realizaci projektu "Zahrada v přírodním stylu environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand v Krásném Poli" 49 38
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
92 69. - Rozpočtová úprava 49 30
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
93 70. - Zapojení dividend na výkupy nemovitostí 49 39
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
94 71. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 49 41
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
95 73. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1.pololetí roku 2016 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, předseda Finančního výboru)
96 92. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2016 49 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)
97 96 - Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 49 44
(Pozn: hlasování o zařazení materiálu č. 96 na program zasedání ZM)
98 96 - Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 49 44