Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:36:24
bod č. 84. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1292/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo

směnit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to:
1) spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/13, orná půda 
o výměře 61 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému 
obvodu Plesná, která je dle geometrického plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného 
pro k.ú. Stará Plesná označená jako pozemek parc.č. 856/125, orná půda
a
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o 
výměře 148 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému 
obvodu Plesná, která je dle téhož geometrického plánu dále označená jako 
pozemek parc.č. 856/59, orná půda,
za
část pozemku parc.č. 856/1, orná půda o výměře 168 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná 
označená jako pozemek parc.č. 856/1 díl b,ve vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
a
2)  spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/13, orná 
půda o výměře 61 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického plánu č. 1102-374/2015 
vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená jako pozemek parc.č. 856/125, orná 
půda
a
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o 
výměře 148 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému 
obvodu Plesná, která je dle téhož geometrického plánu dále označená jako 
pozemek parc.č. 856/59, orná půda,
za
část pozemku parc.č. 856/19, orná půda o výměře 41 m2, která je dle téhož 
geometrického plánu označená jako pozemek parc.č. 856/19 díl a,ve vlastnictví 
XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX,
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:Vlastník XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX 
směňuje svůj díl pozemku o výměře 41 m2, ale nabývá spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/2 na pozemcích o výměře 209 m2. Vzhledem k tomu, že předmět směny č. 1 a 
na druhé straně předměty směny č. 2 + č. 3 jsou oceněny cenou obvyklou shodně, 
a to ve výši 73.150,-Kč, je odchylka od ceny obvyklé ve výši 22.225,-Kč u XXXX 
XXXX XXXXXXXXX XXX směrem dolů kompenzována odchylkou od ceny obvyklé ve výši 
22.225,-Kč u XXXXX XXXXX směrem nahoru.
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro