Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:24:56
bod č. 44. - Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1277/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
přijmout darem části nemovitých věcí, a to:


- část pozemku parc.č. 4426/2, o výměře 7 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 2835-61/2015 ze dne 5.1.2016 a nově 
označenou jako pozemek parc.č. 4426/18, v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava

- část pozemku parc.č. 2967/1, o výměře 8 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 2917-2/2016 ze dne 26.1.2016 a nově 
označenou jako pozemek parc.č. 2967/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc.č. 2970/1, o výměře 4 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 2911-63/2015 ze dne 5.1.2016 a nově 
označenou jako pozemek parc.č. 2970/12, k.ú. Poruba, obec Ostrava


od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo 
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 
IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1277/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/2 k pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 
111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 - Nové Město

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitosti
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro