Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:22:39
bod č. 40. - Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na koupi jednotné kanalizace a vodovodních řadů v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, uzavření kupních smluv se spol. Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1273/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
o koupi nemovitých a movitých věcí:


- pozemku parc.č. 2148/3 zastavěná plocha a nádvoří,

jehož součástí je stavba bez čp/če, budova 
přečerpávací stanice, elektroinstalace, měřící 
zařízení odpadních vod


- pozemku parc.č. 2167/74 zastavěná plocha a nádvoří,

jehož součástí je stavba bez čp/če, budova vodojemu a 
tlakové stanice, čerpadla v budově vodojemu,


vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava


od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. se sídlem 
Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 47672617 


za celkovou kupní cenu 7,-Kč a za podmínek uvedených v 
kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 
předloženého materiálu


1273/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
o koupi inženýrských sítí všechny v 
k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 3 A, č. 3 B, č. 3 C, 
č. 3 D předloženého materiálu, a to:

jednotné kanalizace DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 
700, DN 800, DN 1000, DN 1100 v celkové délce 3 228,18 m, 
která je uložena v pozemcích: 

- parc. č. 2167/19 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2167/80 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2182/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2167/91 - zastavěná plocha a nádvoří,

- parc. č. 2167/64 - zastavěná plocha a nádvoří,

- parc. č. 2167/75 - zastavěná plocha a nádvoří,

- parc. č. 2148/10 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2167/88 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 3216/9 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2167/87 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2167/89 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2352 - ostatní plocha, neplodná půda,

- parc. č. 2148/2 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2148/4 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2182/6 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2182/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2167/100 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2167/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2182/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2147 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2148/9 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 3216/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 3216/5 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 3216/6 - ostatní plocha, jiná plocha,


a


vodovodních řadů DN 150, DN 100, DN 80 v celkové délce 1 
446,65 m, které jsou uloženy

v pozemcích:


- parc. č. 2167/19 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2167/67 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, výroba,

- parc. č. 2167/80 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 2182/9  - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2182/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2167/64 - zastavěná plocha a nádvoří,

- parc. č. 2167/75 - zastavěná plocha a nádvoří,

- parc. č. 2167/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 2182/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,


a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

s


žadatelem – prodávajícím

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.

se sídlem Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 476 72 617,


za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč vč. 
DPH, z toho:

- jednotná kanalizace za kupní cenu ve výši 1,- Kč 
vč. DPH

- vodovodní řady za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. 
DPHStavební objekty byly vybudovány v rámci stavby 
"Inženýrské sítě v Ostravě - 
Radvanicích".


Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro