Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:17:32
bod č. 37. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1270/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 568/2, o výměře 32 m2, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 2007-27/2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 568/4, vše k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků:
manželé- XXXX XXXXXX XXXX, rok narození XXXX- XXXX XXXXXXX XXXXXX, rok narození 
XXXXoba bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu 13.870,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
za podmínky, že prodávající zajistí výmazy zástavních práv smluvních u věřitele 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 492 41 397, sídlo Vinohradská 
3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice


1270/ZM1418/19          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, 
uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) 
tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví


1270/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro