Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:17:02
bod č. 36. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1269/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly ve výši 3/16 a 3/8 k:
- části pozemku p.p.č. 292/1, díl b), o výměře 28 m2, části pozemku p.p.č. 
292/18, díl c), o výměře 2 m2 a části pozemku p.p.č. 652/1, díl a), o výměře 1 
m2, oddělené dle geometrického plánu č. 1952-2/2016 ze dne 1.2.2016, sloučené a 
nově označené jako pozemek p.p.č. 750/5- části pozemku p.p.č. 292/8, o výměře 6 
m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově označené jako pozemek p.p.č. 
292/22- části pozemku p.p.č. 292/8, o výměře 169 m2, oddělené dle téhož 
geometrického plánu a nově označené jako pozemek p.p.č. 750/1- části pozemku 
p.p.č. 652/1, o výměře 73 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově 
označené jako pozemek p.p.č. 652/1- části pozemku p.p.č. 652/1, o výměře 15 m2, 
oddělené dle téhož geometrického plánu a nově označené jako pozemek p.p.č. 
750/4
vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX XXXX XXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
za celkovou  kupní cenu 70.110,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


1269/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 587/3. o výměře 147 m2, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 1973-20a/2016 ze dne 26.4.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 
587/3, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
od vlastníka XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 65.270,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


1269/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 587/4, o výměře 138 m2, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 1973-20b/2016 ze dne 26.4.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 
587/4, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků:
manželé XXXX XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXXXXXXXXXX, rok 
narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za 
kupní cenu 61. 270,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


1269/ZM1418/19          .....             32
4) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, 
uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 2) a 
3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví


1269/ZM1418/19          .....             32

5) rozhodlo
označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) a 3) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 2) a 3) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro