Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:09:07
bod č. 23. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Ostrava-Jih a návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1256/ZM1418/19          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 


a) pozemek p.č.st. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 1639, obč. vyb.

a pozemek p.p.č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. 
Hrabůvka , obec Ostrava, (Tlapákova 1639/17A)


b) pozemek p.p.č. 287/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

(V Zálomu 1)


1256/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 


a) pozemek p.č.st. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 1639, obč. vyb.

a pozemek p.p.č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. 
Hrabůvka , obec Ostrava, (Tlapákova 1639/17A)


b) pozemek p.p.č. 287/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

(V Zálomu 1)


1256/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
o odejmutí

a) částí pozemků zaměřených geometrickým 
plánem č. 2061-26/2015 pro k.ú. Mariánské Hory, a 
to:

části pozemku p.p.č. 248/3 o výměře 114 m2, nově 
označené jako p.p.č. 248/10 - ost. pl., jiná pl.

části pozemku p.p.č. 248/3 o výměře 28 m2, nově 
označené jako p.č.st. 3479 - zastavěná pl.

části pozemku p.p.č. 248/5 o výměře 70 m2, nově 
označené jako p.p.č. 248/11 - ost. pl., jiná pl.

vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky


b) pozemků:

p.p.č. 455/3  - ostatní plocha, jiná plocha

p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň

p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň

p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň

p.p.č. 1626  - ostatní plocha, jiná plocha

p.p.č. 438/6  - ostatní pocha, ostatní komunikace

p.p.č. 739/40 - ostatní plocha, jiná plocha

p.p.č. 439/41 - ostatní plocha, jiná plocha

p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p.p.č. 440/4  - ostatní plocha, ostatní komunikace

p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava

městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že 
zastupitelstvo městského obvodu vydá s odejmutím 
souhlasné stanovisko 

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro