Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:05:16
bod č. 95. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace CRAZY Production s.r.o. na vytvoření Fan Parku - Ostrava v rámci kvalifikačního utkání fotbalové reprezentace České republiky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1250/ZM1418/19          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 200 tis. Kč CRAZY Production s.r.o., IČO: 28363086, se 
sídlem Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem na 
vytvoření Fan Parku - Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č.2 
předloženého materiálu


1250/ZM1418/19          .....             46

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


snižují běžné výdaje

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 200 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 200 tis. Kč


1250/ZM1418/19          .....             46

3) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 
dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro