Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 12:51:09
bod č. 16. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace České hasičské sportovní federaci, o.s. na uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii dorostu a dospělých
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1245/ZM1418/19          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 350 tis. Kč ČESKE HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACI, 
o.s., IČO: 26649322, se sídlem Výškovická 2995/40, 
700 30 Ostrava-Zábřeh na uspořádání 
Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii dorostu a 
dospělých dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č.2 
předloženého materiálu


1245/ZM1418/19          .....             46

2) schvaluje
 rozpočtové opatření, kterým se


snižují neinvestiční transfery


na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 350 tis. Kč


zvyšují neinvestiční transfery


na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 350 tis. Kč


1245/ZM1418/19          .....             46

3) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 
dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro