Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 12:47:01
bod č. 76. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající E. O. na tisk publikace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1242/ZM1418/19          .....             31

1) rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 
v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající XXXXXXX XXXXXXXXX, adresou 
pobytu: XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXna tisk knihy pod názvem 
"Publikace Eduard Ovčáček - SLOVA ZNOVA SLOVA" ve výši 110 tis. Kč dle přílohy 
č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v bodě 1) 
tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu

1242/ZM1418/19          .....             31

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101                    
o 110 tis. Kč


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117                    
o 110 tis. Kč


1242/ZM1418/19          .....             31

3) ukládá
radě města

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Odbor financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro