Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 12:45:41
bod č. 14. - Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČO: 40613411
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1240/ZM1418/19          .....             30

1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádné investiční 
účelové dotace Armádě spásy v České 
republice, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha-Stodůlky, IČO: 40613411, ve výši 544 tis. Kč na 
zabezpečení projektu "Příjezdová komunikace k Domovu 
Přístav - Zukalova, včetně zpevnění plochy pro 
parkování vozidel" a o uzavření smlouvy dle 
přílohy č.2 předloženého materiálu


1240/ZM1418/19          .....             30

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- z v y š u j í 

nedaňové příjmy

      § 4349, pol. 2229, ÚZ 1355, ORJ 180       o    
  544 tis. Kč


- z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím

§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180            o    
  544 tis. Kč


1240/ZM1418/19          .....             30

3) ukládá
radě města

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro