Výsledky hlasování na zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 22.06.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0c. - Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2016 48 47
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0d. - Určení ověřovatelů zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 6. 2016 49 48
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0e. - Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města 49 48
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 49 47
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., na doplnění usnesení)
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 49 49
6 45. - Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2016 49 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 56. - Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a Příměstská v k.ú. Polanka nad Odrou 49 24
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou dle návrhu JUDr. Štefka)
8 56. - Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a Příměstská v k.ú. Polanka nad Odrou 49 37
9 34. - Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže "European Green Capital" 49 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
10 36. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm 49 32
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
11 42. - Návrh na uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 49 49
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
12 44. - Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 49 30
(Pozn: Udělení slova - hlasování o udělení slova)
13 44. - Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 49 44
14 0f. - Dotazy, připomínky a podněty občanů 50 16
(Pozn: Udělení slova - Hlasování o udělení slova)
15 3. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2015 - závěrečný účet 50 29
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
16 75. - Fond pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 50 24
(Pozn: Hlasování o návrhu JUDr. Babky)
17 75. - Fond pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 50 30
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
18 4. - Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 50 19
(Pozn: oddělené hlasování)
19 4. - Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 50 29
20 63. - Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých městských jatek v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 50 17
(Pozn: vyhlášení přestávky)
21 63. - Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých městských jatek v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 50 28
(Pozn: Hlasování o změně programu )
22 63. - Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých městských jatek v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 28
23 5. - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP pro období 2014 - 2020 47 25
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 47 25
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 46. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 47 25
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 47. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 46 25
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 48. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 46 25
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
28 5. - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP pro období 2014 - 2020 48 46
(Pozn: revokace)
29 5. - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP pro období 2014 - 2020 48 47
30 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 48 46
31 46. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 48 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
32 47. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
33 48. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
34 49. - Výstavba na území Karolina - další postup ve věci plnění závazků společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
35 50. - Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 49 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
36 51. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Ostravy, evidenční číslo 2799/2013/OER, který obsahuje změnu termínu finančního vypořádání projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK" 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
37 52. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1245/2012/OER o poskytnutí dotace projektu "Nová Karolina Ostrava - Trojhalí" 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
38 53. - Informace k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci forenzních auditů 49 34
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
39 54. - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt "Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze" 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
40 55. - Smlouva č. 05361532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Urbanizovaná zeleň centrálního obvodu MOaP" 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
41 7. - Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
42 57. - Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016-2020 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
43 58. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
44 59. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor CHS M. Magone pro poskytování služby krizové pomoci" s právnickou osobou Charita Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
45 8. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a změny účelu použití u poskytnutých dotací v oblasti kultury 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
46 9. - Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - navýšení dotace 49 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
47 10. - Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové dotace 49 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
48 60. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statuárního města Ostravy ev. č. 0620/2016/KVA 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
49 11. - Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti sportu 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
50 12. - Informativní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
51 61. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 - 2. kolo 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
52 62. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v oblasti sportu 49 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
53 13. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 14. - Návrh darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 15. - Návrh směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 16. - Návrh směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 17. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice" 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 18. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 49 29
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 19. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava; Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/28 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 20. - Návrh prodat části pozemků parc.č. 2599/1 a parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá 48 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 21. - Návrh na záměr města prodat části pozemku parc.č. 2776/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 47 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 22. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 24. - Návrh na záměr města neprodat pozemky (ul. Střelniční), návrh na záměr města prodat části pozemků (ul. Maroldova), návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše Moravská Ostrava, obec Ostrava 47 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 25. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
66 26. - Návrh nevyužít předkupní právo k budově č.e. 35 na pozemku parc.č. 470/6 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
67 27. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickou osobou pro oprávněného SMO 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
68 28. - Návrh darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. Svinov, obec Ostrava, fyzické osobě 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
69 64. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
70 65. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Hlučínská), obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 66. - Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa - oprava místních komunikací" 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
72 67. - Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
73 68. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 47 45
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
74 69. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 47 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
75 70. - Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
76 76. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
77 77. - Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 47 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
78 29. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače ul. Husarova", "Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská" a "Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice" 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
79 30. - Návrh Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na realizaci stavby "Prodloužená ul. Ruská " 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
80 31. - Významná veřejná zakázka "Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.", poř. č. 40/2016 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
81 32. - Veřejná zakázka "Dešťová kanalizace a VO ul. Jahodová", poř.č. 84/2016 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
82 33. - Veřejná zakázka "Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce část B ­ II. a III. etapa", poř. č. 55/2016 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
83 71. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
84 72. - "Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a „Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole". Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 3296/2013/OI/LPO 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
85 73. - Významná veřejná zakázka "SPZ Mošnov - retenční nádrž", poř. č. 020/2015 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
86 74. - Veřejná zakázka "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov", poř. č. 086/2016 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
87 35. - Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 47 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
88 37. - Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP 47 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
89 38. - Schválení účetní závěrky 47 42
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
90 39. - Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2015 47 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
91 40. - Rozpočtová úprava 47 43
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
92 41. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění projektu "Rozvoj a propagace cyklistické dopravy" 47 37
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
93 43. - Návrh složení hodnotící komise pro výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 47 45
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)