Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:50:22
bod č. 41. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění projektu "Rozvoj a propagace cyklistické dopravy"
(Poznámka: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1218/ZM1418/18          .....             39
1) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 130 
tis. Kč spolku OSTRAVOUNAKOLE, IČO: 01385321, se sídlem: Okolnice 
541/95, 725 26 Ostrava na zabezpečení projektu "Rozvoj a propagace 
cyklistické dopravy",

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

1218/ZM1418/18          .....             39
2) rozhodlo
schválit rozpočtové opatření, kterým se:

s n í ž í:

investiční transf. ostat. přísp. organizacím

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100 o 130 tis. Kč

z v ý š í:

neinvestiční transfery spolkům

na § 3419, pol. 5222, ORJ 100  o 130 tis. Kč

1218/ZM1418/18          .....             39
3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro