Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:21:18
bod č. 67. - Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1199/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to:
- pozemek parc. č. 2801/136 za kupní cenu ve výši 309.808,- Kč

- část pozemku parc. č. 2801/16 o výměře 91 m2, označená  písmenem d
- část pozemku parc. č.2801/125 o výměře 1505 m2, označená písmenem e
obě sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 
do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/16 o výměře 1596 m2 
za kupní cenu ve výši 852.792,- Kč

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1. 162. 600,- Kč

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXX

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená 
skládka vedoucí ke kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004  
ekologicky sanována městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného 
přispění Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž 
v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod oprávněn předmětné 
nemovitosti zcizit po dobu 10 let;- Existovala důvodná obava, že v případě 
ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po dobu udržitelnosti projektu 
povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření investice 
městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 
(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky 
městského obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo 
vícero výhod ve veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní 
infrastruktury, vznik nových pracovních míst);- XXXXX XXXXXX vstoupil do 
právního vztahu s městským obvodem za účelem realizace investičního záměru, 
který naplnil, když na předmětných nemovitostech:i) zrealizoval výstavbu 
objektu "Novostavba pneuservisu Janda, O.- Poruba, Nad Porubkou", k jehož 
užívání byl vydán kolaudační souhlas;ii) vytvořil 15 nových pracovních místiii) 
pneuservis je využíván jako výukové pracoviště středních škol (každý měsíc zde 
vykonávají praxi 4 studenti)iiii) provozuje ekonomickou činnost spočívající 
v:a. zprostředkování obchodu a služeb,b. velkoobchod a maloobchod,c. výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,d. údržba 
motorových vozidel a jejich příslušenství,e. pronájem a půjčování věcí 
movitých.- Kupující se ani po realizaci výstavby nemohl stát vlastníkem 
předmětných nemovitostí z důvodu zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo 
vyhověno podmínkám dotace, proto i  po kolaudaci výstavby měl kupující 
předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně takový postup 
představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady 
zvyšují o placené nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací 
doba, přičemž důvod spočívá výhradně na straně městského obvodu- Kupní cena je 
oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena  z 
důvodů:i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupujícím 
sjednat kupní cenu ve výši odpovídající tehdejší cenové mapě (800,- Kč/m2 
oproti dnešnímu stavu dle znaleckého posudku 920,- Kč/m2)ii) uhrazeného 
nájemného o nájemné ve výši 569 400,- Kč v období po kolaudaci stavby od 
1.12.2009 do 31.12.2015;- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a 
kupující nebyl nucen do takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném 
případě existoval zájem městského obvodu plochu investorem obsadit, který lze 
vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc kupujícím Radimem 
Jandou byl sledovaný záměr (přinášející také další efekt - nová pracovní místa) 
uskutečněn;- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny 
o uhrazené nájemné odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským 
obvodem Poruba, kdy kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v 
legitimním očekávání finančních výdajů souvisejících s koupí předmětných 
nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné;- Na předmětných nemovitostech se v 
důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba ve vlastnictví investora, 
proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však odpovídá 
investičnímu záměru, který měl být investorem realizován;s bližším upřesněním 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu

1199/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:

- pozemek parc. č. 2801/139 za kupní cenu ve výši 22.333,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/140 za kupní cenu ve výši 381.342,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/141 za kupní cenu ve výši 363.475,- Kč
- část pozemku parc. 2801/125 o výměře 113 m2 označenou dle 
zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 
18.3.2015 jako pozemek parc. č. 2801/174 za kupní cenu ve 
výši 90.400,- Kč

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 857.550,- Kč

společnosti TOMIX s.r.o., IČO: 258 56 952, se sídlem Ostrava - Poruba, 
Podroužkova 21/1688, PSČ 708 00

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto 
materiálu

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti 
nacházela nepovolená skládka vedoucí ke kontaminaci 
zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky 
sanována městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za 
současného přispění Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku 
podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod oprávněn 
předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let;

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání 
pozemků bez jejich využití / zástavby po dobu udržitelnosti 
projektu povede opět ke vzniku nové nelegální 
skládky, tedy ke zmaření investice městského obvodu, 
přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 
(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené 
finanční prostředky městského obvodu, přičemž využití 
pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero 
výhod ve veřejném zájmu (zamezení vzniku 
skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik 
nových pracovních míst);
- Společnost TOMIX s.r.o. vstoupila do právního vztahu s 
městským obvodem za účelem realizace investičního 
záměru, který naplnila, když na předmětných nemovitostech:
i) zrealizovala výstavbu objektu "Čerpací stanice LPG a PH v 
areálu Nad Porubkou", k jehož užívání byl 
vydán kolaudační souhlas;
ii) vytvořila 9 nových pracovních míst
iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v:
a. plnění nádob plyny,
b. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona.
- Kupující se ani po realizaci výstavby nemohl stát 
vlastníkem předmětných nemovitostí z důvodu zákazu 
jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno 
podmínkám dotace, proto i po kolaudaci výstavby měl 
kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil 
nájemné; Nicméně takový postup představoval 
zásah do finančního hospodaření kupujícího, 
kterému se náklady zvyšují o placené 
nájemné, když navíc jediným relevantním 
důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá 
výhradně na straně městského obvodu
- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem ponížena z důvodů:
i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a 
kupujícím sjednat kupní cenu ve výši 
odpovídající tehdejší cenové mapě 
(800,- Kč/m2 oproti dnešnímu stavu dle znaleckého posudku 
920,- Kč/m2)
ii) uhrazeného nájemného ve výši 332 050,- 
Kč v období po kolaudaci stavby od 1.3.2011 do 31.12.2015;
- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a 
kupující nebyl nucen do takového kontraktu vstupovat, 
nicméně v uvedeném případě existoval zájem 
městského obvodu plochu investorem obsadit, který lze vzhledem ke 
své podstatě označit za veřejný, když navíc 
kupujícím společností TOMIX s.r.o. byl sledovaný 
záměr (přinášející také 
další efekt - nová pracovní místa) 
uskutečněn;
- Sjednání kupní ceny dle tehdejší 
cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené 
nájemné odpovídá předchozím dohodám 
mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy 
kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v 
legitimním očekávání finančních 
výdajů souvisejících s koupí předmětných 
nemovitostí ponížených o uhrazené 
nájemné;
- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod 
již nyní nachází zástavba ve vlastnictví 
investora, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; 
zástavba však odpovídá investičnímu 
záměru, který měl být investorem realizován;
s bližším upřesněním dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro