Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:20:45
bod č. 66. - Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa - oprava místních komunikací"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1198/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
koupit:- část pozemku p.p.č. 469/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, která je dle  geometrického plánu  č. 761-114/2012 ze dne 
21.05.2012 označena jako díl ?a? pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

od: manželů XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.900,- Kč s odůvodněním odchylyky od ceny v 
daném místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy
a
- část pozemku p.p.č. 469/7 o 
výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která je dle  
geometrického plánu č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako díl ?b? 
pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava,

od: XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXX XXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 20.150,- Kč s odůvodněním odchylky od ceny v 
daném místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu.

1198/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
koupit:
- část pozemku p.p.č. 469/6 o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 
označena jako pozemek p.p.č. 469/12 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

od: XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XXX 
XXXXXXX X XXXX XXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.400,- Kč.

a uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou č. 5 předloženého 
materiálu.

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

1198/ZM1418/18          .....             32
3) rozhodlo
koupit:
- část pozemku p.p.č. 448/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 861-109/2015 ze dne 17.06.2015 
označena jako pozemek p.p.č. 448/7 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
od podílových spoluvlastníků:

XXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX podíl ve výši 1/2 aXXXX XXXXXXXXXX, rok 
narození XXXX, podíl ve výši 1/2, oba bydliště X XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 
X XXXX XXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.600,- Kč (sjednaná kupní cena každého z 
výše uvedených spoluvlastnických podílů činí 6.800,- Kč)

a uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou č. 9 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro