Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:12:20
bod č. 20. - Návrh prodat části pozemků parc.č. 2599/1 a parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1187/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, 
a to:
- část  pozemku   parc.  č. 2599/1,  orná půda  o   výměře 108  m2,  
která  je dle geometrického  plánu č. 3204-538/2015 ze dne 29.10.2015 nově 
označena jako pozemek parc.č. 2599/8, orná půda  
- část pozemku   parc. č. 2600/1, trvalý travní porost o  výměře 489 m2,  která je dle  
 geometrického plánu č. 3204-538/2015 ze dne 29.10.2015 nově označena jako 
pozemek parc.č. 2600/4, trvalý travní porost

do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX 
XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX 
XX XXXXXXX

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 207.200,- Kč, z toho
- kupní cena pozemku parc.č. 2599/8 činí   29.160,- Kč
- kupní cena pozemku parc.č. 2600/4 činí 178.040,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu     

1187/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro umístění STL plynovodní přípojky DN32, ID 1729711 k 
pozemku:
- parc. č. 2600/4 - trvalý travní porost o výměře 489 m2, který vznikne z 
pozemku parc. č. 2600/1 - trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 
3204-538/2015 ze dne 29.10.2015 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s vlastníky:

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 
1) tohoto usnesení

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro