Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:11:08
bod č. 18. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1185/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 621/2
- parc.č. 624, včetně součástí a příslušenství

od vlastníka XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za celkovou kupní cenu 1.002.056,- Kč, z 
toho sjednaná kupní cena jednotlivých věcí činí:

- pozemek parc.č. 621/1                           69.600,- Kč
- pozemek parc.č. 624 včetně součástí    884.970,- Kč (trvalé porosty 41.070,- Kč)
- oplocení na pozemku parc.č. 624           33.240,- Kč      
- vodovodní přípojka na pozemku parc.č. 624      875,- Kč
- elektropřípojka na pozemku parc.č. 624           7.370,- Kč
- uzák na pozemku parc.č. 624                                   1,- Kč
- dřevěná stavba na pozemku parc.č. 624           1.000,- Kč
- zděná stavba na pozemku parc.č. 624               5.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě.

1185/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky, včetně součástí a 
příslušenství, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
pozemky včetně součástí a příslušenství, 
uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

1185/ZM1418/18          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemky, včetně součástí a 
příslušenství, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
pozemky včetně součástí a příslušenství, 
uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 29 Proti: 3 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Proti
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro