Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:08:49
bod č. 16. - Návrh směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1183/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
směnit nemovité věci, a to:

- pozemek parc. č. 1855/88
- pozemek parc. č. 3547/2

 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oba ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 - pozemek p.p.č. 751/10 v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava

 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky

za

- pozemek parc. č. 200, jehož součástí je stavba bez čp/če
- stavbu bez čp/če umístěnou na pozemku parc. č. 3584/5
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, podle této smlouvy uhradí společnost 
Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava 
rozdíl mezi smluvními cenami předmětů směny ve výši 
1,202.496,- Kč

1183/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o 
zřízení služebností - zřízení, 
provozování a údržby vodovodních řadů DN 150, DN 
300, DN 500 a kanalizací DN 400, DN 500, DN 600, DN 1200 k částem 
pozemků:

p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

parc. č. 1855/88 - ostatní plocha, dráha
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 619 74 757

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k 
uvedeným pozemkům na základě směnné smlouvy uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení

1183/ZM1418/18          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že nemovité věci, a to:

- pozemek parc. č. 200, jehož součástí je stavba bez čp/če
- stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. 3584/5
 vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

od Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO 619 74 757

1183/ZM1418/18          .....             32
4) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovité věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro