Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:08:15
bod č. 15. - Návrh směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1182/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města směnit části pozemků oddělené dle 
geometrického plánu č. 4746-39/2014 ze dne 9.12.2014, vše 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 1133/1 o výměře 80 m2, nově označena jako 
pozemek parc. č. 1133/28

- část pozemku parc. č. 1133/1, díl a) o výměře 63 m2 a 
část pozemku parc. č. 1135, díl c) o výměře 76 m2 , 
sloučeny a nově označeny jako pozemek parc. č. 1135/4

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

- část pozemku parc. č. 1134 o výměře 151 m2 , označena jako 
pozemek parc. č. 1134

- část pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 13 m2, označena jako 
pozemek parc. č. 1142/1

ve vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 
6411/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro