Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:06:25
bod č. 62. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v oblasti sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1179/ZM1418/18          .....             46
1) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro rok 
2016 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí z výběrového řízení pro 
nesplnění formálních náležitostí

1179/ZM1418/18          .....             46
2) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v oblasti 
sportu příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu, a to ve výši dle 
uvedené přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových 
dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, 
přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

1179/ZM1418/18          .....             46
3) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro rok 
2016 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3 
předloženého materiálu z věcných důvodů

1179/ZM1418/18          .....             46
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161 o 62 000 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161  o 20 050 tis. Kč
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161  o 35 313 tis. Kč

investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161  o 6 637 tis. Kč

1179/ZM1418/18          .....             46
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
4) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro