Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:05:54
bod č. 61. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 - 2. kolo
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města
 
(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1177/ZM1418/18          .....             30
1) rozhodlo
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemcům účelových 
dotací dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 3 636 tis. Kč

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2
předloženého materiálu, z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny 
v předloženém materiálu
 
2) rozhodlo
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu 
a talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací 
dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu 
subjektům dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 
předloženého materiálu
 
3) schvaluje
 rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140   o  3.636 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140               o   501 tis. Kč
na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140               o   250 tis. Kč
na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140               o  1.127 tis. Kč
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140               o   333 tis. Kč
investiční transfery
na § 3212, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140               o  1.358 tis. Kč
na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140               o    67 tis. Kč

 
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro