Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 16:42:13
bod č. 9. - Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - navýšení dotace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1173/ZM1418/18          .....             31
1) rozhodlo
o navýšení neinvestiční dotace - 
víceletého grantu města Ostravy o částku ve 
výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 Divadelní 
společnosti Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25382276 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a důvodové zprávy a 
uzavření Dodatku č. 5 ke stávající smlouvě, ev. č. 
0690/2012/KZ, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
společností uvedenou v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

1173/ZM1418/18          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3392, pol. 5213, org. 4258      o 500 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5213              o 500 tis. Kč

1173/ZM1418/18          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení

1173/ZM1418/18          .....             31
4) ukládá
radě města 
zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
-  2017 neinvestiční transfer       12 000 tis. Kč
-  2018 neinvestiční transfer        6 250 tis. Kč

na zajištění stabilizace hereckého a 
zákulisního personálu společnosti DSPB s.r.o. dle bodu 1) 
tohoto usnesení
Termín: prosinec r. 2016, 2017
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro