Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 16:41:30
bod č. 8. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a změny účelu použití u poskytnutých dotací v oblasti kultury
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1172/ZM1418/18          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2016 v oblasti kultury
- fyzické osobě nepodnikající KXXXXXXX IXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, 
bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX na realizaci 
projektu "Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka" ve výši 100 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě  tohoto usnesení dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
- spolku Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., se sídlem Závoří 
3021/21, 703 00 Ostrava-Zábřeh, IČO 44938951 na realizaci projektu 
 "Reprezentace Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a České 
republiky na 8. ročníku soutěžního sborového festivalu ?Isola del Sole? v  
Gradu, Itálie" ve výši 150 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě tohoto 
usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

1172/ZM1418/18          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160      
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117         o 250 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7117         o 100 tis. Kč
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7117         o 150 tis. Kč

1172/ZM1418/18          .....             31
3) ukládá
radě města
relizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 30.06.2016

1172/ZM1418/18          .....             31
4) rozhodlo
změnit usnesení č. 0930/ZM1418/14 ze dne 17.02.2016, a to tak, že v 
původní příloze č. 3 materiálu k citovanému 
usnesení se mění účel použití u projektu pod 
kódem č. 15/1026 dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu a důvodové zprávy

1172/ZM1418/18          .....             31
5) rozhodlo
změnit podmínky účelu použití neinvestiční 
účelové dotace poskytnuté Ostravské univerzitě v 
Ostravě, se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61988987, na realizaci projektu 
"Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2016 
(ISSO 2016)", a to ve znění uvedeném v žádosti dle 
přílohy č. 5, a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev. č. 1397/2016/KVA, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostravou a žadatelem, dle přílohy 
č.6 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro