Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 14:59:21
bod č. 63. - Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých městských jatek v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1155/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava uzavřít Kupní smlouvu s 
prodávajícímJanáčkova 22 ? správa podniků a nemovitostí, s.r.o.Brno, Strážní 7, 
PSČ 63900IČO: 499 77 059, za účelem koupě následujících věcí:- pozemek parcela 
číslo 1893/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravská 
Ostrava, č.p. 3139, obč. vyb.- pozemek parcela číslo 1949/3, ostatní plocha, 
jiná plocha- pozemek parcela č. 1950, zastavěná plocha a nádvoří- pozemek 
parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcela č. 1952, ostatní 
plocha, jiná plocha- pozemek parcela č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace- pozemek parcela č. 1960/9, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště- stavba bez čp/če, tech. vyb., nemovitá kulturní památka, 
nacházející se na pozemku parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří.vše k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava- parovod a parovodní přípojky- venkovní 
osvětlení- vodovod- kanalizaceza dohodnutou kupní cenu 79.990.000 Kčdle přílohy 
č. 2 - č. 5 předloženého materiálu
a
uzavřít Smlouvu o prosté správě majetku s prodávajícímJanáčkova 22 ? správa 
podniků a nemovitostí, s.r.o.Brno, Strážní 7, PSČ 63900IČO: 499 77 059a 
správcemXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na 
adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490,dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu
to vše však za splnění podmínky, že následující nemovitosti:
- pozemek parcela číslo 1893/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba: Moravská Ostrava, č.p. 3139, obč. vyb.- pozemek parcela číslo 1949/3, 
ostatní plocha, jiná plocha- pozemek parcela č. 1950, zastavěná plocha a 
nádvoří- pozemek parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcela 
č. 1952, ostatní plocha, jiná plocha- pozemek parcela č. 1960/8, ostatní 
plocha, ostatní komunikace- pozemek parcela č. 1960/9, zastavěná plocha a 
nádvoří, zbořeniště- stavba bez čp/če, tech. vyb., nemovitá kulturní památka, 
nacházející se na pozemku parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří.vše k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostravanebudou zatíženy zástavním právem smluvním, 
zapsaným na listu vlastnictví 2451 pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, k 
zajištění pohledávky ve výši CZK 300.000.000, a to na základě Smlouvy ze dne 
2.2.2000, s právními účinky vkladu ke dni 28.2.2000, ani jiným zástavním právem 
či jiným právem třetí osoby zapisovaným do katastru nemovitostí
s úpravou
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 28 Proti: 15 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 11, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Proti Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Proti
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Proti Ing. Jakub Jež : Proti
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Proti Ing. Simona Piperková : Proti
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Proti Ing. Ivan Tomášek : Proti
KSČM (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro