Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 13:20:21
bod č. 4. - Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1154/ZM1418/18          .....             29
1) souhlasí
s rozdělením volných zdrojů u základního 
běžného účtu a dalších zdrojů

1154/ZM1418/18          .....             29
2) rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace a uzavření smlouvy o 
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu SMO 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 
25385691 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1154/ZM1418/18          .....             29
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j e financování na pol. 8115 o 767 904 tis.Kč
                                                o 60 296 tis.Kč   
                              
z v y š u j í

- běžné výdaje
na § 3299, pol. 5909, ORJ 140, ÚZ 7606 o 12 000 tis.Kč
na § 3233, pol. 5909, ORJ 140 o 300 tis.Kč
na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 2 239 tis.Kč
                     pol. 5031 o 560 tis.Kč 
                     pol. 5032 o 201 tis.Kč
na ORJ 161, § 3419, pol. 5139 o 380 tis.Kč
                             o 1 130 tis.Kč
                     pol. 5169 o 530 tis.Kč
                             o 550 tis.Kč
                     pol. 5175 o 150 tis.Kč
                             o 720 tis.Kč
na § 3639, pol. 5179, ORJ 300 o 4 090 tis.Kč
na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 920 tis.Kč

- kapitálové výdaje
na § 3233, pol. 6121, ORJ 140 o 500 tis.Kč
na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 250 000 tis.Kč
na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 10 000 tis.Kč
                             org. 3162 o 5 000 tis.Kč
           § 2219, pol. 6121, org. 3102 o 8 000 tis.Kč
                             org. 3137 o 10 000 tis.Kč  
           § 3412, pol. 6121, org. 8171 o 5 000 tis.Kč
           § 3639, pol. 6121, org. 8190 o 60 000 tis.Kč
           § 5522, pol. 6121, org. 8127 o 5 000 tis.Kč
                             org. 8148 o 12 000 tis.Kč
                             org. 8155 o 8 000 tis.Kč
           § 6171, pol. 6121, org. 8179 o 10 000 tis.Kč
           § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 5 000 tis.Kč  
na ORJ 161, § 3419, pol. 6121 o 1 700 tis.Kč  
                             o 1 500 tis.Kč
                             o 500 tis.Kč
                             o 300 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 106 000 tis.Kč
na § 2219, pol. 6202, ORJ 125 o 40 000 tis.Kč

- neinvestiční transfery
na § 3111, pol. 5331, ORJ 300, org. 85 o 4 tis.Kč
na § 3233, pol. 5331, ORJ 140, ÚZ 2003, org. 83 o 1 091 tis.Kč
na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, org. 4234 o 5 527 tis.Kč
na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, org. 4250 o 736 tis.Kč

- investiční transfery
na § 3233, pol. 6351, ORJ 140, org. 82 o 644 tis.Kč
                             org. 84 o 500 tis.Kč    

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4234 o 46 391 tis.Kč 
na § 3312, pol. 6351, ORJ 160, org. 4212 o 5 000 tis.Kč  
na § 3319, pol. 6351, ORJ 160, org. 4254 o 560 tis.Kč   
na § 2141, pol. 6313, ORJ 160 o 8 000 tis.Kč     
na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4258 o 30 000 tis.Kč 
na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 6 000 tis.Kč
                                      o 15 500 tis.Kč
                              org. 4261 o 10 000 tis.Kč      
na § 3741, pol. 6351, ORJ 190, org. 4270 o 3 000 tis.Kč

- investiční půjčené prostředky      
na § 4357, pol. 6451, ORJ 180, org. 43 o 20 000 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3111, org. 502 o 271 tis.Kč
                                           org. 503 o 155 tis.Kč
                                           org. 504 o 983 tis.Kč
                                           org. 505 o 449 tis.Kč
                                           org. 507 o 70 tis.Kč
                                           org. 510 o 129 tis.Kč
                                           org. 516 o 30 tis.Kč
                                           org. 517 o 12 tis.Kč
                                           org. 518 o 1 tis.Kč
                                           org. 521 o 19 tis.Kč
                                           org. 522 o 9 tis.Kč

z v y š u j e účelová rezerva pro městské obvody
na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 150 000 tis.Kč

s n i ž u j e rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 39 151 tis.Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 502 o 271 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 271 tis.Kč


Městský obvod Slezská Ostrava
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 503 o 155 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 155 tis.Kč


Městský obvod Ostrava-Jih
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 504 o 983 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 983 tis.Kč


Městský obvod Poruba
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 505 o 449 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 449 tis.Kč


Městský obvod Vítkovice
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 507 o 70 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 70 tis.Kč


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 510 o 129 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 129 tis.Kč


Městský obvod Michálkovice
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 516 o 30 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 30 tis.Kč


Městský obvod Radvanice a Bartovice
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 517 o 12 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 12 tis.Kč


Městský obvod Krásné Pole
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 518 o 1 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 1 tis.Kč


Městský obvod Hrabová
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 521 o 19 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 19 tis.Kč


Městský obvod Svinov
zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 522 o 9 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 
5331, ÚZ 3111 o 9 tis.Kč

1154/ZM1418/18          .....             29
4) rozhodlo
o zapracování požadavků níže uvedených subjektů na 
rozpočet roku 2017

- Národní divadlo moravskoslezské   12 060 tis.Kč
 v tom koberce v Divadle A. Dvořáka   2 000 tis.Kč
      podlaha jeviště v DAD         1 000 tis.Kč
      úprava dílen           2 700 tis.Kč
      opravy sedadel                    6 360 tis.Kč
- SVČ Ostrava-Moravská Ostrava      1 615 tis.Kč
 rekonstrukce divadelního sálu a přilehlých prostor

- Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. 23 005 tis.Kč
 modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytého 
bazénu O-Poruba II. etapa
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.11.2016
1154/ZM1418/18          .....             29

5) schvaluje
úpravu závazného ukazatele

- zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Firemní školka o 4 tis.Kč
Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba o 1 091 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 5 527 tis.Kč
PLATO Ostrava o 736 tis.Kč

- zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh o 644 tis.Kč
Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava o 500 tis.Kč
Zoologická zahrada Ostrava o 3 000 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 46 391 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 5 000 tis.Kč
Lidová konzervatoř a Múzická škola o 560 tis.Kč
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 22.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 29 Proti: 2 Zdržel se: 16 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro