Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 12:09:29
bod č. 3. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2015 - závěrečný účet
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1152/ZM1418/18          .....             29
1) schvaluje
a) "Zprávu o hospodaření statutárního města 
Ostrava za rok 2015 - závěrečný účet" včetně 
tabulkových příloh

b) finanční vypořádání se státním 
rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 12 
předloženého materiálu) a příspěvkovými 
organizacemi

1152/ZM1418/18          .....             29
2) souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad

1152/ZM1418/18          .....             29
3) projednalo
a) ponechání nevyčerpaných účelových 
prostředků k využití v roce 2016 příspěvkové organizaci

- Městská nemocnice Ostrava ve výši 2 274 tis.Kč na opravy 
rozvodů vody, opravy oplocení a další havarijní 
opravy

- Dům dětí a mládeže Poruba

 - ve výši Kč 338 405,89 na projekt "Vzhůru s DDM"

 - ve výši Kč 320 030,-- na výměnu a opravu 
vnitřních dveří a dovybavení středisek

- SVČ Moravská Ostrava

 - ve výši Kč 1 217 324,93 na projekt "Jedeme dál - 
podpora celoročního zájmového 
vzdělávání"

 - ve výši Kč 1 100 000,-- na realizaci volnočasové 
zóny v areálu střediska na ul. Ostrčilova

- SVČ Korunka ve výši Kč 1 884 530,-- na rozvoj 
neformálního a zájmového 
vzdělávání včetně vybavení v SVČ Korunka

- SVČ Zábřeh

 - ve výši Kč 994 104,-- na projekt "Ostravské 
sportovní ligy a ostraha sportovišť SVČ Zábřeh"

 - ve výši Kč 750 000,-- na pořízení 
služebního vozidla

b) informaci o majetku města

1152/ZM1418/18          .....             29
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- nedaňové příjmy na ORJ 120

na § 6402, pol. 2229, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 34 o 9 tis.Kč
                                         org. 43 o 563 tis.Kč 
                                         org. 38 o  24 tis.Kč
                                         org. 41 o  69 tis.Kč
                                         org. 4212 o 129 tis.Kč
                                         org. 4214 o 103 tis.Kč
                                         org. 82 o 1 tis.Kč
                                         org. 4245 o 991 tis.Kč
                                         org. 4241 o 2 tis.Kč
                                         org. 4251 o 74 tis.Kč
                                         org. 81 o 1 tis.Kč  

na § 4377, pol. 2229, ORJ 180, ÚZ 249, org. 43 o 198 tis.Kč
na § 3592, pol. 2229, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 12 tis.Kč
na § 3311, pol. 2229, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4251 o 2 tis.Kč

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 6 377 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
příjmy na ORJ 120
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 503 o 63 tis.Kč
                                   org. 506 o 28 tis.Kč
                                   org. 513 o 1 tis.Kč
                                   org. 518 o 3 tis.Kč
                                   org. 521 o 82 tis.Kč
                                   org. 522 o 18 tis.Kč

- ostatní převody z vlastních fondů  
na § 6330, pol. 4139, ORJ 120, ÚZ 6402 o 168 tis.Kč

- běžné výdaje
na § 4349, pol. 5166, ORJ 180, ÚZ 7606 o 787 tis.Kč 
na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 10 508 tis.Kč
na § 6330, pol. 5342, ORJ 132 o 22 tis.Kč
                     ORJ 272 o 146 tis.Kč

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14018 o 59 tis.Kč
                             ÚZ 22005 o 1 tis.Kč
                             ÚZ 13015 o 1 tis.Kč
                     ORJ 120 o 1 024 tis.Kč

- kapitálové výdaje
na § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 9 310 tis.Kč
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 550 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 38 174 tis.Kč

- neinvestiční transfery na ORJ 120
na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 37 o 101 tis.Kč
                                   org. 36 o 30 tis.Kč
                                   org. 35 o 123 tis.Kč
                                   org. 39 o 81 tis.Kč
                                   org. 40 o 154 tis.Kč
                                   org. 4234 o 38 tis.Kč
                                   org. 4240 o 79 tis.Kč
                                   org. 4215 o 27 tis.Kč
                                   org. 83 o 57 tis.Kč
                                   org. 4254 o 6 tis.Kč
                                   org. 84 o 44 tis.Kč
                                   org. 4270 o 27 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje na ORJ 120
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 92, org. 508 o 3 682 tis.Kč
                             ÚZ 6402, org. 502 o 1 833 tis.Kč
                                           org. 504 o 1 145 tis.Kč
                                           org. 505 o 2 825 tis.Kč
                                           org. 507 o 741 tis.Kč
                                           org. 508 o 1 tis.Kč
                                           org. 509 o 1 tis.Kč
                                           org. 510 o 238 tis.Kč
                                           org. 511 o 1 tis.Kč
                                           org. 512 o 1 tis.Kč
                                           org. 515 o 1 tis.Kč
                                           org. 516 o 2 tis.Kč
                                           org. 517 o 1 tis.Kč
                                           org. 519 o 1 tis.Kč
                                           org. 523 o 1 tis.Kč

- výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi
na § 6402, pol. 5366, ORJ 120, ÚZ 249 o 198 tis.Kč

- vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 
transferů poskytnutých v minulých rozpočtových 
obdobích na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 35019 o 12 tis.Kč
                                           ÚZ 34070 o 2 tis.Kč

z v y š u j e

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 106 tis.Kč       
                                         o 91 842 tis.Kč

- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 28 831 tis.Kč                     

Městské obvody dle důvodové zprávy

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 celkem o 195 tis.Kč

- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 
195 tis.Kč

Městské obvody dle důvodové zprávy

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 celkem o 6 792 tis.Kč

- sníží financování na pol. 8115 celkem o 6 792 
tis.Kč

Městský obvod Stará Bělá

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 508 o 3 682 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 3 682 tis.Kč

1152/ZM1418/18          .....             29
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 19 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro