Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 10:40:56
bod č. 36. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1149/ZM1418/18          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 242.000 
Kč právnické osobě: Čisté nebe o.p.s., IČO: 28642996, se 
sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
na "aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm" a jejího 
rozšíření o nové funkce dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a důvodové zprávy

1149/ZM1418/18          .....             33
2) rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí s 
právnickou osobou: Čisté nebe o.p.s., IČO: 28642996, se 
sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

1149/ZM1418/18          .....             33
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .............................. o 242 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery obecně 
prospěšným společnostem
§ 3799, pol. 5221, ÚZ 1030, ORJ 190 ............... o 242 tis. Kč

1149/ZM1418/18          .....             33
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 32 Proti: 2 Zdržel se: 13 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 1, Proti: 2, Zdržel se: 8)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro