Výsledky hlasování na zasedání č. 201605 - 17. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.05.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2016 51 50
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.5.2016 51 50
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města 51 49
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
5 3. - Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 51 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Snížení neinvestiční účelové dotace - dodatek k Dotační smlouvě ev. č. 0018/2016/KP ze dne 5. 1. 2016 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu ,,tour4change" 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 6. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 7. - Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 8. - Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě a soudní spor se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 9. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených městem 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 10. - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. č. 71/2016 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 11. - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. č. 72/2016 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 48. - Dohoda o poskytování služeb, o změně obsahu smlouvy o půjčce a o započtení pohledávek 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 49. - Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro projekt Městské nemocnice Ostrava a schválení přesunu alokací mezi oběma Ostravskými IPRM 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 12. - Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu účelu použití neinvestičního příspěvku a jeho použití v roce 2016 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
17 13. - Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
18 14. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu "Návrat do společnosti" z rozpočtu statutárního města Ostravy 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
19 15. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti kultury 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
20 16. - Zřizovací listina právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 50. - Návrh na snížení neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti DK POKLAD, s.r.o. a uzavření Dodatku č. 1 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
22 51. - Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava pro akademický rok 2016/2017 51 31
(Pozn: Hlasováno o návrhu JUDr. Babky)
23 52. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na akci "Rekonstrukce parkovacího systému OSTRAVAR ARÉNY" 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
24 53. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund, evidenční číslo smlouvy 3157/2015/SVZV 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
25 54. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
26 17. - Návrh na odejmutí nemovitého majetku, návrh na schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
27 51. - Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava pro akademický rok 2016/2017 52 38
(Pozn: Hlasováno o materiálu s úpravou)
28 18. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 19. - Návrh nesvěřit pozemky (ul. Na Karolíně) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 20. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku Dopravní podnik Ostrava a.s. pro oprávněného statutární město Ostrava 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 21. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. pro oprávněného SMO 52 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 22. - Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely D. na dar vodovodního řadu v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 23. - Návrh darování nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a dalších věcí Moravskoslezskému kraji 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 24. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 25. - Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 26. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (lokalita U Hrůbků) 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 27. - Návrh koupit části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka chemické osady, Grmelova" 52 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 28. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 29. - Návrh na výkup pozemků pod komunikací v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 30. - Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 31. - Návrh na prodej pozemku společnosti CTP Divišov I, spol. s r.o. v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 32. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 33. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 34. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 35. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a k.ú. Hlučín, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 36. - Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu na Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 52 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 37. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 38. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská) a neprodat nemovitou věc (lokalita ul. Božkova), vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 39. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom městskému obvodu Plesná 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 40. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 41. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 56. - Souhlas se členem představenstva a se členy dozorčí rady v nástupnické společnosti po fúzi sloučením společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 52 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 57. - Návrh přijmout darem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka chemické osady Grmelova" 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 58. - Návrh na zrušení usnesení a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 59. - Uznání dluhu a dohoda o splátkách Prominutí dluhu a dohoda o prominutí dluhu (poplatků z prodlení) 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 68. - Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 55. - Návrh na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy ve společnosti OZO Ostrava s.r.o. 53 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 42. - Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke stavbě "Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová" 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
59 43. - Informace o stavu projektu Nová Karolina za období leden 2015 až prosinec 2015 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
60 44. - Veřejná zakázka "Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní", poř. č. 68/2016 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
61 61. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
62 62. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka chemické osady, Grmelova", "Nová Karolina - Nová ulice Porážková" a "Nová Karolina - Prodloužená ulice Porážková I" 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
63 63. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami veřejného osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
64 64. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
65 65. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami vodovodů a kanalizací zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
66 66. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad" 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
67 67. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku méněprací v rámci stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
68 45. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2016 53 53
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
69 47. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 17. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 53 53
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)