Výsledky hlasování na zasedání č. 201604 - 16. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 13.04.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 4. 2016 50 50
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 4. 2016 50 50
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města 50 49
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 50
5 3. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 49 29
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 31. - Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 25. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
10 28. - Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N. 50 50
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)
11 6. - Navržení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 50 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 7. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 8. - Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 29. - Informace o pořádání Česko-polských dnů a návrh na schválení Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním městem Ostrava (Česká republika) 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 30. - Návrh na poskytnutí finančního daru partnerskému městu Gaziantep (Turecko) ve výši 300.000,- Kč na pomoc při péči o děti syrských uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě 50 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 32. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 33. - Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt "Oprava fasády MŠ Poděbradova" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 9. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy "William Shakespeare - OSTRAVA 2016" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
19 10. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Sdružení přátel sborového zpěvu 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
20 34. - Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 35. - Zřízení příspěvkové organizace "PLATO Ostrava, příspěvková organizace" 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
22 11. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na akci "Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
23 44. - Čtvrtletní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
24 12. - Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
25 13. - Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
26 14. - Návrh na svěření pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava městskému obvodu Svinov Návrh na záměr prodeje pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
27 15. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 554/3, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 16. - Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 556/103 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 17. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Sadová), návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 18. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 19. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 20. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1418/4 ze dne 4.3.2015 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 36. - Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za kanalizaci ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s. a uzavřít směnnou smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se společností VÍTKOVICE, a.s. 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 37. - Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 38. - Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a vodovodu v k.ú. Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se spol. Abano s.r.o., přijetí bud. dar vod. řadu v k.ú. Svinov, obec Ostrava a uzavření smlouvy o bud. smlouvě darovací se spol. MASTER SPORT s.r.o. 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 39. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 21. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Odstranění výpusti Mastného" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
38 22. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Kanalizace Folvarek II. etapa" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
39 23. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
40 24. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
41 40. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
42 41. - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10", poř. č. 44/2016 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
43 42. - Veřejná zakázka „Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B ­ II. a III. etapa“ , poř.č. 55/2016 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
44 26. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
45 43. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 50 50
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
46 27. - Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 50 50
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)