Výsledky hlasování na zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 22.03.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 3. 2016 50 49
(Pozn: Hlasování o stažení mat. č. 34, 35, 53 a 69)
2 0a. - Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 3. 2016 50 49
(Pozn: Hlasování o zařazení bodu č. 70)
3 0a. - Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 3. 2016 50 20
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing Jurošky)
4 0a. - Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 3. 2016 50 46
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
5 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 3. 2016 50 49
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
6 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města 51 51
7 1. - Informace o činnosti orgánů města 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 3. - Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 5. - Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region) 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 48. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016 51 9
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Hařovského)
11 48. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016 51 40
12 44. - Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava 50 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
13 4. - Zpráva o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace a vybraných obchodních společností 50 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 6. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za II. pololetí roku 2015 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 7. - Název pro nově vzniklou ulici v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 8. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených městem 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 70 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011 a č. 7/2014 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 50. - Schválení financování projektů "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu 50 50
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky)
19 9. - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
20 51. - Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků 50 49
(Pozn: Předkládají: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., a Mgr. Michal Mariánek, náměstci primátora)
21 10. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Školství 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
22 11. - Návrh na poskytování účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
23 12. - Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentamanagement na území SMO 2016 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
24 49. - Návrh změny zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
25 52. - Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2015 v jednotlivých kategoriích a na poskytnutí finančních darů 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
26 54. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
27 55. - Žádost spolku "TJ UNIE HLUBINA z.s", o rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční dotace 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
28 13. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 24 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 31.12.2015 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 14. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ŘSD ČR a RFN s.r.o. pro oprávněného statutární město Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 15. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Plesná a k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 16. - Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty a návrh svěřit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava městskému obvodu 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 17. - Návrh zrušit bod 1) a změnit bod 3) a 4) usnesení zastupitelstva města č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015, návrh koupit části pozemku p.p.č. 565/2, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 18. - Návrh na přijetí daru nemovitých věcí - pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od dárce Ing. M.D. a návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 19. - Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji; Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 20. - Návrh záměru města darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 21. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh na záměr města nedarovat a darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 22. - Návrh na záměr města darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci stavby "Prodloužená ul. Ruská" 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 23. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 24. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 25. - Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 26. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 311/7, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 27. - Návrh koupit pozemek v rámci stavby "Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský most" 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 28. - Návrh na výkup pozemků pro investiční akci "Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa" 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 29. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 30. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Janovského), návrh na záměr města nedarovat pozemek (ul. Hrabákova), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 47
(Pozn: hlasováno o vypuštění bodu 1) návrhu usnesení a následné přečíslování bodů)
46 31. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 32. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 33. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 36. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 37. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 49 48
(Pozn: hlasováno o návrhu na stažení materiálu)
51 38. - Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 39. - Návrh na záměr města neprodat a svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 56. - Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu s RPG Byty, s.r.o. 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 57. - Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0281/ZM1418/5 ze dne 29.04.2015 a bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 1610/ZM1014/23 ze dne 20.03.2013, návrh bezúplatně nenabýt pozemky parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní podnik) 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 58. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 59. - Návrh na svěření pozemku v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 60. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 61. - Návrh prodat pozemek v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" a uzavřít kupní smlouvu se společností Vítkovice, výzkum a vývoj - technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 62. - Návrh prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností R - Servisní a.s. 49 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 63. - Návrh na koupi vodovodu a jednotné kanalizace v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o., na přijetí daru vodovodu v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy s R.H. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 64. - Návrh na změnu stanov společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. ve spojitosti se záměrem fúze společnosti OVANET a.s. a společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 40. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 49 48
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
63 41. - Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí" 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
64 42. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
65 43. - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská", poř. č. 3/2016 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
66 65. - Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO na úpravu předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 3064 "Přestupní uzel Hulváky, I.etapa" 47 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
67 66. - Významná veřejná zakázka "SPZ Mošnov - retenční nádrž", poř. č. 020/2015 47 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
68 45. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
69 67. - Úprava statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01.11.2016 do 30.04.2017 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
70 68. - Snížení výdajů rozpočtu r. 2016 47 45
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
71 46. - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace na stavbu "Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká, I. etapa, 1. a 2. stavba" 47 43
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
72 47. - Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko a Orlovsko 47 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)