Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 15:18:53
bod č. 45. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1023/ZM1418/15          .....             33

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 250.000 
Kč právnické osobě ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 
47657901, se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice na 
záchranu poraněných či jinak hendikepovaných volně 
žijících živočichů ze správního území 
statutárního města Ostravy - provoz záchranné 
stanice v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a důvodové zprávy


1023/ZM1418/15          .....             33

2) rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy s právnickou osobou ZO 
ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem č. p. 146, 
742 54 Bartošovice dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 
č. 2 předloženého materiálu


1023/ZM1418/15          .....             33

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 250 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery spolkům

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 250 tis. Kč


1023/ZM1418/15          .....             33


4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro