Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 15:01:10
bod č. 63. - Návrh na koupi vodovodu a jednotné kanalizace v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o., na přijetí daru vodovodu v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy s R.H. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1016/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
o koupi inženýrských sítí všechny v 
k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:


vodovod DN 80 v celkové délce 147,7 m, uložený v 
pozemcích :

- parc. č. 3018/15 - orná půda,

- parc. č. 3018/20 - orná půda,

- parc. č. 1437/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,


kanalizace jednotná DN 250 v celkové délce 117 m, 
uložená v pozemcích :

 - parc. č. 3018/15 - orná půda,

 - parc. č. 1324/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,


za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč vč. 
DPH, z toho:

- vodovod za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH

- kanalizace jednotná za kupní cenu ve výši 1,- Kč 
vč. DPH


a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


s prodávajícím

Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o.

se sídlem Hraničky 1305/8c, Polanka nad Odrou, 725 25, Ostrava,

IČO: 268 68 156


Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby 
"Výstavba šesti rodinných domů - technická 
infrastruktura - SO 01 Vodovod, SO 03 Kanalizace".


1016/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 v částech 
pozemku:
parc. č. 3018/15 ? orná půda,v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, se 
spoluvlastníky pozemku:
manželéXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXká,oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXou,SJM podíl ve výši 1/6,
manželéMgr. Marek XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXová,oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXrou,SJM podíl ve výši 1/6,
manželéIng. XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXová,oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXrou,SJM podíl ve výši 1/6,
manželéMarek XXXXXX X XXXXX XXXXXXXá,oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXrou,SJM podíl ve výši 1/6,
Ing. XXXXXX XXXbel,bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXX XXX XXrou,podíl ve výši 1/6,
XXXXXXX XXXXXková,bydliště Jaroslava XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 
XXX XXrou,podíl ve výši 1/12,
XXXX XXXXch,bydliště Jaroslava XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 
Xdrou,podíl ve výši 1/12,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a ke 
kanalizaci jednotné DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení


1016/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo

o přijetí daru
vodovodu DN 100 délky 209 m uloženého  v  pozemcích  k.ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava dle přílohy č. 4 A a č. 4 B předloženého materiálu, a to:- parc.č.493/2 
- orná půda,- parc.č.493/3 - orná půda,- parc.č.1941/2 - orná půda,- 
parc.č.1941/3 - orná půda,- parc.č.2081/1 - ostatní plocha, silnice,
a uzavření darovací smlouvy  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
s  dárcemXXXX XXXXXXXvá,  bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXice
Vodovod byl vybudován v rámci stavby "Rodinné domy Hošťálkovice - inženýrské 
sítě".


1016/ZM1418/15          .....             32

4) rozhodlo

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 100 v částech pozemků:
parc. č. 493/2 - orná půda,parc. č. 493/3 ? orná půda,oba v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků:
manželéPavel XXXXXX X XXXXXXX XXXXXrová,oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXblov,parc. č. 493/2 - SJM podíl ve výši 2/9,parc. č. 493/3 - SJM 
podíl ve výši 1/5,
XXXXXXXX XXXXková,bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXice,parc. 
č. 493/2 - podíl ve výši 1/18,parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/20,
XXXXXXXX XXXXXová,bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce,parc. 
č. 493/2 - podíl ve výši 2/27,parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10,
Ing. XXXXX XXXXXXký,bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 
XXXrava,parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/9,parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/5,
XXXXX XXXXXXka,bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXka,parc. č. 493/2 
- podíl ve výši 2/27,parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10,
XXXXX XXXnlein,bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce,parc. č. 
493/2 - podíl ve výši 1/18,parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/20,
XXXXX XXXXich,bydliště Na XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXsina,parc. č. 493/2 - podíl 
ve výši 2/27,parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10,
manželéXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXvá,oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX 
XX XXXXXXX X XXXXXXXceparc. č. 493/2 - SJM podíl ve výši 2/9,parc. č. 493/3 - 
SJM podíl ve výši 1/5,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na 
statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto 
usnesení


1016/ZM1418/15          .....             32

5) rozhodlo

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 100 v části pozemku:
parc. č. 1941/2 - orná půda,v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s vlastníkem 
pozemku:
XXXXXX XXXXXXXik,bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXice,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na 
statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto 
usnesení


1016/ZM1418/15          .....             32

6) rozhodlo

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 100 v části pozemku:
parc. č. 1941/3 - orná půda,v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s vlastníkem 
pozemku:
XXXXX XXXXXXXXá,bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na 
statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto 
usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro